Enhedslisten er bekymret for kommunens økonomi

Der er brug for flere penge til voksne og børn med handicap og psykiske problemer, til flere pædagoger i daginstitutionerne og til klimatilpasning. Det var hovedbudskabet fra Enhedslistens Henrik Bang ved 1. behandlingen af kommunens budget for 2020.

Læs Henrik Bangs tale her.

“Lyngby Taarbæk kommune er udfordret på at vi rammer serviceloftet. Det er egentlig en gammel nyhed. Faktisk kendt vi allerede da vi lagde budgettet den udfordring. Dels valgte vi at overskride serviceloftet. Dels valgte vi (uden udsigt til fald i udgifter) ikke at forlænge forhøjelsen af bevillingen til det specialiserede område (voksne 0g børn med handicap herunder også psykiatriske diagnoser) på 17 mio. om året vi vedtog i for 2017 og 2018.

Siden har vi set yderligere vækst inden for det specialiserede område – både for børn og voksne. Det førte til en række opbremsninger i år, som Enhedslisten har været med til, men som er en uhensigtsmæssig måde at styre økonomien på.

Det giver udfordringer for budgettet 2020.

-Det er for os helt afgørende at vi (mindst) lever op til servicerammen. For liste Ø er det også OK i nogle år at gå over rammen (når der er penge i kassen) som vi også har gjort bl.a. i år men så længe budgetloven gælder vil det være uholdbart at gøre det som en permanent.

Der er som nævnt vækst i udgifterne på det specialiserede område – det er i høj grad lovbundne udgifter. Det betyder at vi når servicerammen ikke hæves kommer til at indskrænke på normalområdet. Det er uholdbart. Grundlæggende kan en del af problemet løses landspolitisk ved at de lovbundne udgifter indgår i et bloktilskud og på den måde finansieres direkte statsligt. Der er også behov for at kommunen evt. i samarbejde (og evt. med regionen indover) får muligheder for at finde langsigtede løsninger med forebyggelse mm der jo ikke giver umiddelbar besparelse – men på den lange bane kan give bedre vilkår og løsninger. Liste Ø vil gerne medvirke til et sådant arbejde

Der er behov for bedre normeringer i vores daginstitutioner, men også i plejesektoren. Landspolitisk er der fokus på minimumsnormeringer – som jo – alt andet lige – kommer fordi kommunerne (og ikke kun Lyngby Taarbæk) over årene har ladet niveauet skride. Derfor er spørgsmålene fra forældrene til børn i institutioner jo uhyre rimelige også i forhold til budgettet. Helt aktuelt er der måske penge på vej fra Folketinget. Mit bud vil være at vi selv efter lovbefalede minimumsnormeringer har behov for at tilføre området yderligere midler. Men måske også at se på strukturen af dagtilbud. Liste Ø medvirker gerne her.

-Det er også vigtigt som overordnet betragtning at påpege at når samfundet generelt bliver rigere kræver det at også den kommunale velfærd følger med.

Det er vigtigt for liste Ø at understrege, at der ikke i det administrative budgetforslag samlet bruges mindre på velfærd men at vi grundet de ovennævnte forhold er udsat for et pres på kommunale serviceydelser som når vi ikke får lov til at øge vores udgifter vil udmønte sig i besparelser på nogle områder. Vi vil naturligvis arbejde for at minimere dem – helst helt undgå dem – i 2020

Det er afgørende at vi også efter 2020 som minimum kan udfylde servicerammen – og det kræver at man tager en skattestigning. De fleste borgere i denne kommune vil forstå det. Men liste Ø vil benytte lejligheden til at konstatere at en finansiering af velfærd via kommuneskat jo ikke er den mest optimale løsning – en finansiering der i højere grad lader de mest velstillede betale vil være et foretrække. Altså igen som ovenfor statslig refusion og bloktilskud

Der er behov for særlig opmærksomhed om -anlæg – Lyngby Taarbæk har foruden et omfattende vedligeholdelses efterslæb også en række også meget aktuelle behov som skal dækkes fremover. Det gælder en ny daginstitution til erstatning for den nu nedrevne i Mølleåparken. Det gælder løsning af musikskolens lokaleforhold , det gælder Lundtoftehallen og det gælder de optioner der er i forhold til renoveringen af Lundtofte skole herunder ordentlige medborgerhus faciliteter. Enhedslisten vil meget gerne i rammer af budgettet prioritere og tidssætte disse opgaver så borgerne kan få sikkerhed for om og hvornår der sker noget.

Et vigtigt fokus er klima og bæredygtighed. Der skal investeres meget mere – eksemplet på dagsorden i dag med busserne (0-emission mm) er lærerigt fordi det viser at den rigtige langsigtede klimaløsning ikke nødvendigvis bakkes op af Movias udbudsmodel og derfor kan kræve at den enkelte kommune finansierer omstillingen – men det er samtidigt generelt og viser blot at den nødvendige omstilling ikke er omkostningsfri og kræver opmærksomhed i budgetterne. I forlængelse af bæredygtighedsudvalgets arbejde skal disse ressourcer findes. Allerede nu kan der peges på behovet for at udarbejde en ny varmeplan da regeringen har åbnet mulighed for fjernvarme med lavere fremføringstemperatur. Liste Ø´s holdning er at vi som en kommune med relativt ressourcestærke borgere og et brand som vidensby er forpligtet til om ikke at gå i spidsen på alle områder så i det mindste på nogle, og at være vores ansvar bevidst i forhold til målet om 70% reduktion i CO2 udslip inden 2030. I øvrigt er det min overbevisning at hvis vi ikke begynder omstillingen nu bliver det blot dyrere.

Opsummering:

-vi er udfordret på servicerammen – og kommuneaftalen. Here må vi arbejde for ændringer i rammevilkårene

-i en tid hvor kravene til kommunal service stiger skal som minimum udfylde servicerammen – og det kræver skatteforhøjelse minimum fra 2021.

-der skal samtidigt findes ressourcer til investeringer/forebyggelse på det specialiserede område både fordi det gavner de berørte borgere, og fordi det kan være med til at bremse stigningen i disse udgifter. Men det er langsigtet

-der skal skaffes luft til nødvendige anlægsopgaver

-der skal investeres i klima og bæredygtighed”