Vedtægter for Enhedslisten Lyngby

 1. Foreningens navn er Enhedslisten – Lyngby.
 2. Foreningens medlemmer udgøres af de individuelle medlemmer af Enhedslisten – de rød-grønne (liste Ø), som har adresse i Lyngby valgkreds (Lyngby-Tårbæk kommune).
 3. Medlemskab er betinget af betaling af lokalkontingent til foreningen.
 4. Foreningens formål er at virke for liste Ø’s grundlag og politik.
 5. Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af tre med­lemmer og en kasserer.
 6. Bestyrelsen vælges på en generalforsamling, der holdes én gang om året, normalt i november måned. Kassereren vælges af generalforsamlingen i et særskilt valg.
 7. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 10 dages varsel.
 8. Følgende punkter skal optages på generalforsamlingens dagsorden: Beretning, regnskab, indkomne forslag, kontingent, valg af bestyrelse, valg af kasserer, valg af folketingskandidat, valg af medlemmer af repræsentantskabet for liste Ø i Region Hovedstaden, valg af intern revisor.
 9. Generalforsamlingen udpeger liste Ø’s folketingskandidat i Lyngby kredsen. Udpegning kan også ske på et møde, der ind­kaldes af bestyrelsen med 10 dages varsel.
 10. Generalforsamlingen fastlægger det årlige lokalkontingent.
 11. Tre medlemmer af foreningen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel.
 12. Foreningens vedtægter kan ændres med almindeligt flertal på den ordinære generalforsamling, forudsat at ændringen er varslet på dags­ordenen.
 13. Beslutning om opløsning af afdelingen skal vedtages med to tredjedeles flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst tre ugers mellemrum. Opløses afdelingen gennem sammenlægning med en anden afdeling af Enhedslisten, skal en eventuel formue efter betaling af al gæld tilfalde den fælles afdeling. Opløses afdelingen uden en sammenlægning med en anden afdeling, skal en eventuel formue efter betaling af al gæld tilfalde Enhedslistens landsorganisation.

Vedtaget på generalforsamlingen 8. december 2021