KV17 – Hvad mener Enhedslisten?

Fællesskab og bæredygtighed

Der er råd til velfærd

Enhedslisten har de sidste 4 år bekæmpet de løbende forringelser af velfærden, der har ramt skolerne, daginstitutionerne, de ældre og de, der er uden job. Mange af nedskæringerne skyldes at de andre partier har været enige om at sænke grundskylden, og derfor har kommunen fået færre skatteindtægter. En stigende grundværdi er en arbejdsfri gevinst for grundejeren – skabt af samfundet. Vi synes det er rimeligt, at sådanne gevinster beskattes. Vi vil hellere bruge pengene på velfærdsydelser og til gavn for fællesskabet.

Men det er ikke kun penge, der mangler i vores kommune. Der mangler også gode ideer og reelle muligheder for borgerinddragelse. Enhedslisten arbejder for at kommunalbestyrelsen bliver forpligtet til at tage borgerforslag alvorligt. Det kan ske gennem en ret til at få et forslag behandlet i kommunalbestyrelsen, hvis eksempelvis 1000 borgere skriver under. Og vi vil have høringer, der fokuserer på borgernes ønsker og behov og ikke blot på detaljer.

Det vil Enhedslisten:

  • Flere hænder i daginstitutioner, på skoler og i handicap- og ældreplejen
  • En by med boliger og plads til alle slags mennesker – også familier uden store indkomster, unge og flygtninge.
  • Værdig behandling af de, der er ramt af kronisk sygdom eller langvarig arbejdsløshed – ingen skal parkeres på kontanthjælp eller integrationsydelse
  • Vi vil have større borgerindflydelse, bl.a. gennem borgernes ret til at få behandlet forslag i kommunalbestyrelsen.
  • Vi vil have borgerrådgiveren tilbage.

En bæredygtig og klimaneutral kommune i 2025 Klodens problemer kan ikke løses i Lyngby-Taarbæk, men vi må alle være med til den nødvendige omstilling til bæredygtighed. Kommunen skal som hele Danmark – og hele verden – lave en ambitiøs plan for CO2-neutralitet. En plan som borgerne bliver inddraget i og som borgerne kan indrette sig efter. Bl.a. skal vi have en varmeplan der udfaser fossile brændsler.

Vi skal også løse den vanskelige opgave med at få nedbragt CO2 fra trafikken. Letbanen vil bidrage til, at trafik flyttes fra bilerne, og derved både bidrage til en mere miljømæssig bæredygtig udvikling og til at formindske trængslen af biler i byen. Det gælder ikke kun i Lyngby; Letbanen er et vigtigt element til mere bæredygtighed i hele Storkøbenhavn.

De nye erhvervsbyggerier er mere bestemt af hvem der byder sig til som bygherre end af en langsigtet plan for Lyngbys rolle i det samlede Storkøbenhavn. Vi har brug for en planlægning, der både tilgodeser klimamålene og skaber menneskevenlige rammer for vores dagligdag.

Den gamle form for vækst holder ikke længere. Lyngby-Taarbæk skal være med, når nye måder at organisere forbruget vokser frem. Mere deleøkonomi, genbrug og recirkulering.

Det vil Enhedslisten:

  • Satse på en varmeplan, der udfaser fossile brændsler, også for de mange ejendomme som ikke er dækket af fjernvarme
  • Udarbejde en plan, der satser på kollektive og bæredygtige løsninger og skaber gode forhold for cyklister
  • Bevare de grønne områder til gavn for borgere og natur og genoprette vandmiljøet i søer, moser og vandløb
  • Prioritere økologi, når kommunen køber ind og skabe gode rammer for genbrug og deleøkonomi for alle borgere

Glade børn og unge

Lyngby-Taarbæk kom lidt bedre ud af lærerkonflikten og skolereformen end mange andre ved at indgå lokaloverenskomst med lærerne, men mange af udfordringerne består.

Enhedslisten vil kæmpe for kortere skoledage især i de mindre klasser og vi vil forsøge at mindske konkurrencestatens pres på skolesystemet. Skolehverdagen skal have fokus på dannelse, samarbejde og undervisning og ikke på test og læringsmålstyring.

Barndommen har værdi i sig selv og derfor skal leg og udvikling tilbage i centrum på daginstitutionerne. Vuggestue og børnehave skal ikke blot ses som en forberedelse til skolen. Der er brug for bedre normeringer, og vi vil sikre variation i institutionstyperne så der også er plads til de mindre institutioner.

Lyngby Taarbæk har brug for en ungepolitik. Med gymnasier, teknisk skole og handelsskole burde kommunen sprudle af liv. Men i dag er mulighederne for få og en del traditionelle tilbud har vigende tilslutning. Der skal være bedre rammer for at unge selv kan organisere aktiviteter. Der er brug for både udendørs og indendørs ungdomsmiljøer. Og alle skal have mulighed for at deltage uanset forældrenes økonomi.