Kommunalpolitisk program

Fællesskab

Vi har alle brug for at ting bliver løst i fællesskab. Kommune betyder fællesskab. Og kommunalvalget handler om at gøre de fælles løsninger bedre.

Enhedslisten kæmper i Folketinget konsekvent for at sikre ressourcer til velfærd, grøn omstilling og bæredygtige jobs.

Det har ikke været let under de borgerlige regeringer i 00'erne og det er stadig ikke let med den nuværende regering.

Nedskæringer i kontanthjælp og uddannelsesstøtte og forringelse af arbejdsløshedsforsikringen. Begrænsning af mulighed for førtidspension og besparelser på flexjobordningen. Listen er lang.

Enhedslisten har gang på gang måttet konstatere at regeringen har fået flertal for en usolidarisk politik med højre-siden i Folketinget.

Der er brug for at landets kommuner sætter en anden dagsorden og arbejder for mere velfærd, social udligning, og omstilling til bæredygtighed. Det kræver at Enhedslisten repræsenteres bedre i kommunalbestyrelserne - også i Lyngby-Taarbæk. Det kræver flere stemmer til liste Ø.

Mere velfærd - ny kurs for den offentlige sektor.

For nogle år siden handlede megen politisk debat om hvordan vi kunne forebygge sociale problemer, hvordan vi kunne sikre at der ikke var nedslidning på arbejdet, hvordan vi kunne inddrage de mange der i dag står uden for arbejdsmarkedet.

Enhedslisten vil have den dagsorden tilbage. En offentlige sektor skal ikke blot betragtes som maskine der skal effektiviseres og udsættes for konkurrence. Velfærd er ikke kun et spørgsmål om snævre ydelser.

Den offentlige sektor er tværtimod et stort fælles gode, som kan løse mange opgaver der bidrager til øget velfærd.

Det kan være arbejdspladser med mindre nedslidning og plads til mange typer beskæftigelse.

Det kan være som uddannelsessted for elever – også for dem der ikke er plads til på det øvrige arbejdsmarked.

Det kan være oprettelse af midlertidige job i kommunen til langtidsledige, der står til at miste arbejdsløshedsdagpengene.

Det kan være at kombinere omsorg, sundhedsydelser og forebyggelse f.eks. i ældreplejen.

Der er brug for kvalitet og sammenhæng i velfærden. Derfor vil Enhedslisten slås mod udliciteringer. Vi vil arbejde for mere offentlig hjemmehjælp, vi vil arbejde for flere og ikke færre ansatte pædagoger og lærere og vi vil udvide og ikke indskrænke velfærdsordninger.

Venstres tanker om nulvækst i den offentlige sektor er reelt en nedskæringsdagsorden i kommunerne, men også regeringens planer frem mod 2020 går i den retning.

Der er brug for at kommunerne sætter en ny kurs for den offentlige sektor. – også Lyngby-Taarbæk. Det vil Enhedslisten arbejde for.

Borgerinddragelse

Kommunalvalget i 2009 resulterede i en ny borgmester. Mange års konservativt bystyre blev brudt. Mange partier – også Enhedslisten – var enige om, at der var behov for mere borgerinddragelse og støtte til lokalt engagement og nye initiativer om f. eks. lokalplanlægning, kultur, miljø og energibesparelse.

Desværre er der sket alt for lidt i de forløbne 4 år – både når det gælder borgerinddragelsen og konkrete forandringer.

Liv i lokalområderne

Der er atter udsigt til byggekraner i Lyngby centrum, men ikke udsigt til mere liv i lokalområderne.

Mere liv i områder som Lundtofte og Virum kræver en indsats. Det drejer sig ikke kun om butikker, men handler også om at ikke alle kommunale tilbud centraliseres i Lyngby.

Lokalbiblioteker og velfungerende medborgerhuse med muligheder for møder, foredrag og andre aktiviteter bør højere op på den politiske dagsorden. Gerne sammen med tiltag som øvelokaler til musik og bedre muligheder for idrætsaktiviteter – også for de mange uden for klubberne. Vi har også brug for nytænkning, når det gælder rammer hvor familierne får nye muligheder for at være sammen.

Mere lokalt liv vil også give mulighed for at flere inddrages i forandringerne i deres lokalområder og give input til hvordan alt fra planer om institutioner, miljøindsats og kollektiv trafik varetages. Mere liv i lokalområderne er et gammelt varemærke for liste Ø, som ikke vil blive glemt efter valget.

Bæredygtighed og grøn omstilling. Lyngby-Taarbæk CO2 neutral inden 2025

Der er både globale og lokale grunde til at vi prioriterer bæredygtighed og grøn omstilling. Vi skal tage truslen om voldsomme klimaforandringer alvorligt. Lyngby-Taarbæk kommune er langt om længe ved at blive koblet på fjernvarmen fra Vestforbrændingen og det er et lille skridt i den rigtige retning, selvom affaldsafbrænding på længere sigt ikke er en optimal løsning.

De store dele af kommunen der ikke kan dækkes af fjernvarme har også brug for løsninger der gør opvarmning CO2 neutral. Derfor skal der snarest i samarbejde med borgerne udarbejdes planer for f.eks. brug af geotermisk energi eller solvarme for områder uden fjernvarme. Kommunen skal hjælpe boligejere, andelsboligforeninger og boligselskaber med rådgivning om eksempelvis etablering af solenergi.

Samtidig skal vi have et mindre energiforbrug – alt nybyggeri i kommunen bør være i den højeste energiklasse, og kommunen skal tilbyde borgerne muligheder for at få hjælp til hvordan boligerne kan gøres mere energieffektive.

Målet må være at Lyngby-Taarbæk ligesom København er CO2 neutral inden 2025.

En kommune med fokus på cykler og offentlig transport.

Transport udgør et særligt problem – rigtig mange pendler ud og ind af Lyngby og mange kommer for at handle i Lyngby Centrum. Letbanen er en fornuftig beslutning, men den kommer tidligst i drift i 2020 og der er behov for tiltag inden da.

Kommunen bør tage initiativ til dialog med virksomheder og DTU om hvordan biltrafikken kan begrænses og hvordan det kan blive endnu mere attraktivt at bruge offentlig transport og cykler. Måske skal der være et bycykel system i Lyngby, og der skal være attraktive cykelruter fra stationen til bl.a. DTU.

Den offentlige transport i kommunen kunne forbedres med lokale servicebusser der gør det muligt at komme nemmere fra hele kommunen til Stadsbibliotektet eller Borgerservice.

Folkeskoler der både løfter og motiverer.

Den netop indgåede folkeskolereform som Enhedslisten stemte imod er en stor udfordring. Og problemerne bliver ikke mindre af, at folkeskolens lærere blev lockoutet og ved lov fik påtvunget en ny overenskomst.

Enhedslisten var aktiv modstander af den måde regeringen og Kommunernes Landsforening spillede sammen på i forårets overenskomstforhandlinger, hvor der reelt ikke blev forhandlet med lærerne.

Lyngby-Taarbæk kommune kan rette noget op på det ved at indgå en lokal overenskomst med lærerne, der fastlægger ensartede arbejdsvilkår på skolerne og giver lærerne ret til forberedelse.

Folkeskolereformen kan betyde meget lange skoledage – hensigten skulle være at give alle elever – ikke mindst de svage - et løft. Men der er ingen garanti for at længere skoledage i sig selv har den effekt. For Enhedslisten er det derfor afgørende at der ikke trækkes noget ned over skolerne, men at forældre, lærere, SFO- og klubpersonale samt skoleledere indgår i en dialog om hvordan man lokalt på den enkelte skole indfører reformen.

Særlig vigtigt bliver det at medtænke hvordan forbindelsen mellem skolegang og fritidsaktiviteter kan tilrettelægges så der fortsat er muligheder for sport, musik, spejder eller dans som børnene selv vælger til, men også hvordan de hidtidige aktiviteter i SFO'er og fritidsklubber kan bevares og udvikles.

Afslutning

Enhedslisten i Lyngby-Taarbæk arbejder for en mere solidarisk, grønt og demokratisk kommune. Vi er klar til at arbejde for vores mærkesager i kommunalbestyrelsen. Men vi klarer det ikke alene. Skal vi have gennemført forandringer kræver det en aktiv opbakning fra og samarbejde med kommunens borgere og interessegrupper. Vi glæder os til at forandre Lyngby-Taarbæk sammen med dig!